Prin această Politică de confidențialitate, vă informăm despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale prin intermediul site-ului web www.seat.com.

Cine este operatorul dumneavoastră de date personale?

Identitatea operatorului de date:   SEAT, S.A., with TAX ID A-28049161
Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona (Spain)
E-mail: customercare@seat.es
Detalii de contact ale responsabilului cu protecția datelor: dataprotection@seat.es

Cum utilizăm datele dumneavoastră personale și care este baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

SEAT S.A. (denumită în continuare, „SEAT”) va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, precum și alte date cu caracter personal la care SEAT ar putea avea acces prin utilizarea următoarelor formulare cu scopurile specificate în fiecare caz:

1.     Formular de contact: Gestionăm cererea și vă contactăm pentru a completa solicitarea/cererea/reclamația specifică.

În ceea ce privește „Formularul de contact” localizat în secțiunea flotei, scopul principal este de a gestiona solicitarea dumneavoastră pentru a furniza informații despre produsele și serviciile noastre.  

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul acestor formulare o reprezintă consimțământul dumneavoastră ca persoană vizată. Puteți retrage acest consimțământ în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului primit înainte de retragerea acestuia.

2.     Formular diesel: 
Gestionăm solicitarea dumneavoastră pentru a verifica dacă vehiculul dumneavoastră are un motor diesel Volkswagen afectat.
Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă consimțământul dumneavoastră ca persoană vizată. Puteți retrage acest consimțământ în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului primit înainte de retragerea acestuia.

3.     Sistemul de denunțare:
: Gestionarea reclamațiilor depuse prin canalul de denunțări și adoptarea măsurilor disciplinare sau legale aplicabile fiecărui caz.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligației legale de soluționare a oricăror întrebări formulate în temeiul Codului penal spaniol (Legea organică nr. 10/1995) din 23 noiembrie, precum și a interesului legitim al SEAT pentru prevenirea, investigarea și controlul infracțiunilor de natură penală și a încălcărilor incluse în Codul de conduită.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară strict pentru gestionarea solicitării sau pentru respectarea obligațiilor legale menționate anterior.

În niciun caz SEAT nu va lua decizii automate pe baza datelor transmise.

Căror terți destinatari le vor fi dezvăluite datele?

Pentru „Formularele de contact” aflate în secțiunea flotei și pentru „Formularul diesel”, pentru a vă gestiona solicitarea, SEAT va comunica datele dumneavoastră cu caracter personal importatorului din țara dvs. sau SERVICIULUI SEAT cu scopul de a vă contacta și de a vă răspunde solicitărilor. Dacă importatorul dumneavoastră sau SERVICIUL SEAT se află în afara UE, acest lucru poate implica un transfer internațional necesar al datelor dumneavoastră. În ceea ce privește formularul de contact, dacă este necesar, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, dezvăluite importatorului sau SERVICIULUI SEAT din țara dumneavoastră.

Mai mult decât atât, SEAT solicită sprijinul furnizorilor de servicii. Este posibil ca aceste terțe părți să aibă acces la datele dumneavoastră, dar vor acționa întotdeauna în numele nostru și pentru noi, urmând instrucțiunile noastre și în niciun caz nu vor prelucra datele dumneavoastră în scopuri proprii.

Pe de altă parte, în ceea ce privește sistemul de denunțare, datele dumneavoastră personale pot fi accesate doar de părțile terțe față de care SEAT este obligată în mod legal sau contractual să le furnizeze, precum și de companiile din sectorul juridic și de Grupul Volkswagen cărora SEAT le-a încredințat furnizarea de servicii de consultanță în legătură cu gestionarea canalului, în numele SEAT, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea acestor servicii. În niciun caz SEAT nu va efectua transferuri internaționale de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

SEAT va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru a vă oferi un răspuns cu privire la cererea dumneavoastră, atât timp cât ștergerea datelor cu caracter personal nu a fost solicitată de dumneavoastră, precum și timpul necesar pentru a respecta obligațiile legale solicitate în fiecare caz.

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate pentru a respecta obligația de a gestiona reclamațiile prin sistemul de denunțare, SEAT va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul strict necesar pentru a decide cu privire la adecvarea inițierii unei anchete privind faptele pretinse și, odată decisă, acestea vor fi blocate în mod corespunzător în vederea respectării obligațiilor legale corespunzătoare în fiecare caz. În orice caz, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum trei luni de la introducerea acestora în canalul de reclamații, cu excepția cazului în care sunt păstrate pentru a certifica funcționarea modelului SEAT de prevenire a criminalității.

Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană afectată?

Drepturi     Conținut
Acces Puteți obține de la SEAT confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și dacă există drept de acces asupra acestora.
Rectificare Puteți obține rectificarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a completa datele personale incomplete.
Ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră atunci când, printre alte motive, acestea nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate.
Obiecție Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. SEAT nu va mai prelucra datele dumneavoastră personale cu excepția cazului în care are motive temeinice legitime pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
Restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care permite SEAT să verifice exactitatea acestor date.
 • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • SEAT nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • Ați contestat prelucrarea datelor, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale SEAT le anulează pe ale dumneavoastră.
Transferabilitate Puteți primi, în format electronic, datele personale pe care ni le-ați furnizat și cele care au fost obținute din relația dumneavoastră contractuală cu SEAT. Astfel de informații pot fi împărtășite cu alte companii sau entități.

Pentru a vă exercita drepturile, trebuie să anexați o copie a actului dumneavoastră de identitate sau a altui document care să vă dovedească identitatea și să indicați clar dreptul pe care doriți să îl exercitați. Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unui e-mail la:  

 • customercare@seat.es  dacă ați furnizat datele dumneavoastră personale prin intermediul formularului de contact sau diesel.
 • transparencia@seat.es dacă ați furnizat datele dumneavoastră personale prin intermediul sistemului de denunțare.

Exercitarea acestor drepturi este gratuită.

Dacă considerați că SEAT nu v-a prelucrat datele personale în conformitate cu reglementările aplicabile, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Politica de confidențialitate zonă privată

În raport cu datele colectate pentru crearea contului de utilizator și activarea formularelor de card e-Sim, va fi considerat operator de date SEAT S.A. (denumită în continuare, „SEAT”) cu numărul de identificare fiscală A-28 049 161 și următoarele detalii de contact Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona) și adresa de e-mail customercare@seat.es. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin adresa de e-mail: 

Scopul și baza legală a prelucrării

SEAT va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, precum și alte date cu caracter personal la care SEAT poate avea acces prin intermediul formularelor sau în timpul procesării cererii dumneavoastră, în următoarele scopuri principale:

 • Crearea unui formular de cont de utilizator: crearea contului dumneavoastră de utilizator. 

Baza legală a acestei prelucrări a datelor dumneavoastră este consimțământul dat de dumneavoastră în formularul de creare a contului.

 • Activare formular card e-Sim: administrarea activării cardului dumneavoastră e-Sim și asigurarea faptului că procesul se finalizează cu succes. Este posibil să vă contactăm în timpul procesării.

Baza legală a acestei prelucrări a datelor dumneavoastră este consimțământul dat de dumneavoastră în cererea de activare e-Sim.

 • Numai în cazul în care v-ați dat consimțământul să divulgați datele dumneavoastră importatorului în scopuri de marketing. Aceasta va permite importatorului să vă trimită informații despre produsele și serviciile oferite de importator. Dacă doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu această divulgare, trebuie să vă adresați importatorului, deoarece acesta este considerat a fi operatorul de date.

Baza legală a acestei prelucrări a datelor dumneavoastră este consimțământul dat de dumneavoastră.

Căror terți destinatari le vor fi dezvăluite datele?

SEAT va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți atunci când o astfel de divulgare este prevăzută de lege. Pe de altă parte, dorim să vă informăm că SEAT va oferi acces la date unor terțe părți acționând ca persoane împuternicite în scopul oferirii serviciilor SEAT CONNECT.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

SEAT va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate și, în orice caz, până când solicitați ștergerea acestora. De asemenea având în vedere faptul că prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, astfel încât, în caz de retragere, datele dumneavoastră personale vor fi blocate pe parcursul a trei ani pentru a face față obligațiilor legale privind datele cu caracter personal.

În plus, SEAT vă informează că având în vedere că datele dumneavoastră personale de identificare vor fi stocate în contul dumneavoastră SEAT ID, dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale, acestea nu vor fi șterse din contul dumneavoastră SEAT ID, dacă sunteți utilizator al altor aplicații. Cu toate acestea, puteți, în orice moment, să vă gestionați datele și setările de confidențialitate la https://seatid.vwgroup.io/.

În orice caz, SEAT vă va păstra datele pentru a respecta orice cerințe legale corespunzătoare fiecărei categorii de date.

Puteți face uz de următoarele drepturi în fața SEAT, ca persoană vizată:

 • Acces: Puteți obține informații de la SEAT cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și să consultați datele dumneavoastră personale incluse în fișierele SEAT.
 • Rectificare: Puteți modifica datele dumneavoastră cu caracter personal când aceste sunt incorecte sau incomplete.
 • Ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă, printre altele, scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există.
 • Obiecție: Puteți solicita ca informațiile dumneavoastră personale să nu fie prelucrate. SEAT va înceta prelucrarea datelor, cu excepția unor motive legitime temeinice sau a exercitării sau apărării unor drepturi în justiție.
 • Limitarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor personale în următoarele cazuri:
 1. În perioada în care se verifică contestarea corectitudinii datelor dumneavoastră;
 2. Când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, vă opuneți ștergerii datelor și solicitați limitarea utilizării acestora;
 3. Când SEAT nu are nevoie să vă prelucreze datele, dar aveți nevoie de acestea pentru exercitarea apărării unor drepturi în justiție;
 4. Când v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unei misiuni de interes public sau pentru îndeplinirea unui interes legitim, în timp ce se verifică dacă interesele legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Transferabilitate: Puteți primi, în format electronic, datele personale pe care ni le-ați furnizat și cele care au fost obținute din relația dumneavoastră contractuală cu SEAT. Astfel de informații pot fi împărtășite cu alte companii sau entități.
 • EXERCITAREA DREPTURILOR: Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unui e-mail la customercare@seat.es sau prin intermediul contului dumneavoastră SEAT ID, prin gestionarea datelor și setărilor de confidențialitate la https://seatid.vwgroup.io/. Exercitarea acestor drepturi este gratuită, cu excepția cazului în care există cereri în mod vădit nefondate sau excesive.

Dacă considerați că SEAT nu v-a prelucrat datele personale în conformitate cu reglementările aplicabile, puteți depune o plângere la autoritatea de control competentă prin intermediul site-ului web www.aepd.es.